„Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno – szatniowym w miejscowości Przysiek”

Uprzejmie informujemy, że z dniem 7 lipca 2016 roku Gmina Zławieś Wielka w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” uruchomiła nowy Biuletyn Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.zlawies.pl/

Dotychczasowy BIP przestaje funkcjonować, ale wszystkie dane tam zgromadzone nie tracą swojej ważności. Będzie on nadal aktywny jako BIP archiwalny dostępny tutaj  lub pod adresem http://bip.zlawies.pl/archiwum-bip/

W związku z powyższym w celu przejścia do zakładki z zamówienia publicznego pn.: „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno – szatniowym w miejscowości Przysiek” prosimy o klikniecie poniższego linku:

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno – szatniowym w miejscowości Przysiek

____________________________________________________________________________________

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Zawiadomienie z dnia 27.07.2016e. o ilości zdobytych punktów – Wyniki

  • Status zamówienia Rozstrzygnięty
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Gmina Zławieś Wielka
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Z dotacji celowej
  • Data ogłoszenia 21.06.2016
  • Data składania ofert 06.07.2016
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 06.07.2016
  • Godzina otwarcia ofert 10:30
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Gminy Zławieś Wielka, ul. Handlowa 7
  • Numer UZP/TED 96775 - 2016
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian