„Udzielenie Gminie Zławieś Wielka kredytu długoterminowego”.

„Udzielenie Gminie Zławieś Wielka kredytu długoterminowego”.

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.10.2021

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Udzielenie Gminie Zławieś Wielka kredytu długoterminowego”.

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zławieś Wielka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118767

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Handlowa 7

1.5.2.) Miejscowość: Zławieś Wielka

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-134

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 – Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 566741311

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug[at]zlawies[dot]pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zlawies.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Udzielenie Gminie Zławieś Wielka kredytu długoterminowego”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7d9370ef-2fea-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00234594/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-18 12:01

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7d9370ef-2fea-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do Formularza do
komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu tych
formularzy opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz do Formularza do komunikacji wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.
6. Adres skrzynki ePUAP Zamawiającego: /W11BVLM80L/SkrytkaESP
7. Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na
Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami,
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w części XI SWZ),
zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza: Formularz do komunikacji dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego
przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i
Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
9. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na adres email ug[at]zlawies[dot]pl.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
10. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Zławieś Wielka
2) inspektor ochrony danych osobowych : iod[at]zlawies[dot]pl
1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie
1) art. 6 ust. 1 lit b, w celu zawarcia i wykonania umowy,
2) art. 6 ust. 1 lit c w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z
realizacji:
a) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
b) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
c) ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. kodeks cywilny
3) art. 6 ust. 1 lit a RODO na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do
przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, a przekażesz administratorowi
z własnej inicjatywy więcej danych niż jest to konieczne dla załatwienia Twojej sprawy (tzw. działanie
wyraźnie potwierdzające) np. podanie nr telefonu, adresu e-mail.
2. Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na
podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: podmioty świadczące telekomunikacyjne,
pocztowe jednostki organizacyjne administratora wykonujące jego zadania ustawowe oraz inne
podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę
prawną.
Twoje dane mogą być udostępniane tylko gdy administratora upoważniają do tego obowiązujące
przepisy
Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie
administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi
informatyczne i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią
one odpowiednią ochronę Twoich praw.
3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
następnie zostaną usunięte:
1) nie dłużej jednak niż do 10 lat od zakończenia umowy,
2) lub do przedawnienia ewentualnych roszczeń,
3) w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie dane te będą przetwarzane do
czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak do końca terminu wskazanego w ppkt. 1.
4. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora masz prawo do:
1) dostępu do treści danych na podstawie art. 15;
2) sprostowania danych na podstawie art. 16;
3) usunięcia danych na podstawie art. 17 jeżeli:
a) wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
b) dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były
przetwarzane,
c) dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
4) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18;
5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych
dokonywane przez nas przed jej cofnięciem.
5. Podanie danych jest:
1) warunkiem zawarcia umowy. Jeżeli nie podasz nam swoich danych osobowych nie będziemy mogli
zawrzeć i realizować z Tobą umowy
2) wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator po zawarciu umowy, jeżeli odmówisz
podania danych lub podasz nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do
jakiego zobowiązują go przepisy prawa
3) dobrowolne w zakresie zgody, która może być cofnięta w dowolnym momencie
6. Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego – PUODO– Warszawa ul. Stawki 2, gdy uznasz,
iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Twoje dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie
profilowania.
8. Adm. nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP34.271.31.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Udzielenie Gminie Zławieś Wieka kredytu długoterminowego”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr I do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 66113000-5 – Usługi udzielania kredytu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2035-03-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z wymogami określonymi w SWZ w pkt nr 22-23.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na roboty budowalne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
– Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego o posiadaniu uprawnień do wykonywania działalności kredytowej określonej w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe, jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania zezwolenia. W przypadku banku państwowego wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
– Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi na udzielenie kredytu długoterminowego, każdy o wartości minimum 1 mln. zł. PLN.

2. W niniejszym postępowaniu zamawiający nie określa szczególnego, obiektywnie uzasadnionego, sposobu spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu.
3. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: • odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
• zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego o posiadaniu uprawnień do wykonywania działalności kredytowej określonej w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe, jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania zezwolenia. W przypadku banku państwowego wystarczy podanie rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: • wykazu usług stanowi załącznik do SWZ. – wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
• Formularz kalkulacyjny wg załącznika do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 SWZ powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 9, potwierdza, że
stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty
dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
4. Wraz z ofertą należy złożyć dokumenty i oświadczenia oraz oświadczenie i zobowiązanie, o
których mowa w SWZ , a także pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające
umocowanie do reprezentacji zgodnie z postanowieniami SWZ.

SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 3.000,00 PLN (słownie złotych: trzy tysiące).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
3. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: a. w pieniądzu – wyłącznie przelewem na rachunek bankowy wskazany poniżej,
b. gwarancjach bankowych,
c. gwarancjach ubezpieczeniowych,
d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299).
4. Wadium w pieniądzu: należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Toruniu Oddział w Złejwsi Wielkiej Nr 56 9511 0000 0025 0320 2000 0380, z zaznaczeniem, że dotyczy przetargu pn.: „Udzielenie Gminie Zławieś Wielka kredytu długoterminowego”.
a. za datę wniesienia wadium uznaje się datę uznania rachunku Zamawiającego,
b. Zamawiający dokona sprawdzenia czasu wpływu wadium na swoje konto.
5. Zamawiający zastrzega, że w razie składania gwarancji lub poręczeń jako wadium przetargowego:
a. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wraz z ofertą oryginału gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do ich wystawienia tj. wystawcę dokumentu;
b. gwarancje oraz poręczenia muszą mieć datę początkową ważności równą co najmniej ostatecznemu terminowi składania ofert

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający Gmina Zławieś Wielka
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 18.10.2021
  • Data składania ofert 26.10.2021
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 26.10.2021
  • Godzina otwarcia ofert 10:30
  • Miejsce złożenia oferty Miniportal
  • Numer UZP/TED ZP34.271.31.2021
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian