Wójt Gminy Zławieś Wielka ogłasza I ustny przetarg ograniczony lokalu użytkowego

    Wójt Gminy Zławieś Wielka
ogłasza I ustny przetarg ograniczony lokalu użytkowego

Lp. Położenie Nr
lokalu/
działki
Pow.
m²/(ha)
Cena wywoławcza
z VAT
Wadium Nr księgi wieczystej Przeznaczenie
1. Toporzysko  nr 6
dz. 192/1
55,000,4224  78.400 zł 7.840 zł TO1T/000
42758/4
Brak m.p.z.p.,
Studium:
II. MU-s teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej średnio-intensywnej

Przetarg ustny ograniczony na rzecz najemców lokali odbędzie się 23 października 2020 r. o godz. 10.00  w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka ul. Handlowa 7. W przetargu mogą wziąć udział najemcy lokali, którzy wpłacą wadium w pieniądzu, w formie przelewu na konto Gminy – BS Toruń O/Zławieś Wielka 56 9511 0000 0025 0320 2000 0380 w terminie do dnia 19 października 2020 r. włącznie i przedłożą dowód wpłaty komisji przetargowej w dniu zorganizowania przetargu. Wpłacone wadium uprawnia do uczestnictwa w przetargu, którego dotyczy.
Uwaga!
1. Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień uwidocznienia środków na wyciągu bankowym Gminy Zławieś Wielka.
2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
3. Oznaczenie lokalu do licytacji, którego, uczestnik przetargu zamierza przystąpić musi być jednoznacznie i wyraźnie określone na przelewie.
4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Jeżeli zwycięzca przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Zławieś Wielka może odstąpić od zawarcia umowy. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie niezwłocznie zwrócone, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, unieważnienia lub rozstrzygnięcia przetargu, przelewem na wskazane konto.
5. Wójt Gminy może z ważnych powodów odwołać przetarg.
KONTAKT:  Szczegółowych informacji na temat przetargu można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Zławieś Wielka ul. Handlowa 7, pok. 5, Tel. (56) 674 13 47 oraz na www.bip.zlawies.pl

    • Nr przetargu I ustny przetarg ograniczony lokalu użytkowego

Informacje

Rejestr zmian