Realizacja zadania na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zławieś Wielka

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Zławieś Wielka zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Realizacja zadania poniżej kwoty określonej w art. 4 ust 8 PZP.
 2. Realizacja zadania na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zławieś Wielka
 1. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Zławieś Wielka, Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, woj. kujawsko-pomorskie, tel. (56) 678-09-13, fax.(56) 678-09-13, NIP. 879 246 99 51
 2. Miejsce wykonania inwestycji:

Tereny gminy Zławieś Wielka – województwo kujawsko-pomorskie

 1. Przedmiot zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia

 

CPV 45262660-5 usuwanie azbestu

CPV 90650000-8 usługi usuwania azbestu

CPV 90512000-9 usługi transportu odpadów

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Zławieś Wielka, tj.:

 1. dokonywanie ich demontażu, odbioru, pakowania, transportu i unieszkodliwiania z dachów w szczególności: budynków mieszkalnych; budynków gospodarczych; budynków mieszkalno – gospodarczych, budynków użyteczności publicznej w ilości około 92,51Mg. (4205m2) – 15 nieruchomości.
 2. odbiór, pakowanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest uprzednio zdjętych z dachów i składowanych na terenie nieruchomości, w ilości około 98,82 Mg. (4492m2) – 27 nieruchomości

Podane w pkt 1a i 1b wyrobów zawierających azbest mogą ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu – podana ilość jest szacunkowa, na podstawie złożonych wniosków przez poszczególnych właścicieli nieruchomości, którzy zakwalifikowali się do Programu pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zławieś Wielka”.

Zamawiający zastrzega, iż zapłaci za rzeczywistą ilość zdemontowanych, usuniętych
i przekazanych do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.

Wyroby zawierające azbest, odebrane z poszczególnych nieruchomości mają być odpowiednio zabezpieczone i przetransportowane do miejsca ich unieszkodliwienia, tj. na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenia zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21).

Zarówno demontaż, odbiór, pakowanie, transport i utylizacja powinna być zgodna
z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21);
 • Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20 z późn. zm.)
 • Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U.
  z 2011 r. Nr 227, poz. 1367);
 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649 z późn. zm.);
 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216, poz. 1824);
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973);
 • Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz.31).

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania prac terminowo, z należytą jakością
i starannością, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów i norm, w szczególności warunków i wymagań określonych w przepisach z zakresu ochrony środowiska, gospodarki odpadami i azbeście, bhp, ppoż. oraz prawno – budowlanych.

Koszty ważenia wyrobów zawierających azbest ponosi Wykonawca. Ważenie zdemontowanych i odbieranych odpadów powinno odbywać się w obecności właściciela nieruchomości.

Po zakończeniu usługi Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu nieruchomości wraz z terenem jej przyległym.

Transport odpadów zawierających azbest należy wykonać z zachowaniem przepisów
o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska. Odebrane z terenu gminy odpady zawierające azbest powinny być przekazane do unieszkodliwienia odbiorcy posiadającemu stosowne zezwolenia. Składowisko należy wskazać w załączniku Nr 1 do SIWZ (oferta).

Po realizacji usługi Wykonawca przedstawi protokół odbioru końcowego potwierdzający wykonanie przez Wykonawcę zakresu rzeczowego określonego w harmonogramie rzeczowo – finansowym z rubryką określającą ilość faktycznie unieszkodliwionego azbestu (sporządzone w 4 egzemplarzach – dwa dla gminy, jeden dla właściciela posesji i jeden dla wykonawcy) z wykonania przedmiotu zamówienia, osobno dla każdej posesji. Rozliczenie będzie zawierać następujące dane: Karta przekazania odpadów z podpisami właściciela posesji, z której były usuwane i Wykonawcy, który świadczy usługę usuwania azbestu (w przypadku przekazywania odpadów do unieszkodliwienia innemu podmiotowi karta przekazania odpadów powinna zostać podpisana również przez ten podmiot), informacje o ilości wyrobów zawierających azbest z podziałem na Mg i m2, których wykorzystywanie zostało zakończone, oświadczenia o prawidłowości wykonanych prac związanych z usunięciem odpadów zawierających azbest zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649).

Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego przedstawionych przez Wykonawcę ww. dokumentów, Wykonawca wystawi fakturę za wykonane prace w oparciu o:

 • Iloczyn stanowiący stawkę jednostkową demontażu 1 Mg pokrycia dachowego
  z ilością wyrobów azbestowych faktycznie zdemontowanych;
 • Iloczyn stawki jednostkowej załadunku i transportu z wagową ilością odpadów.

 

Faktura będzie płatna w terminie 30 dni od dnia jej dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

Zamawiający przekaże w dniu podpisania umowy wykaz osób z adresami nieruchomości, na których Wykonawca będzie realizował usługę.

W ciągu 7 dni od podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu do zaakceptowania harmonogram, określający terminy realizacji usług na poszczególnych nieruchomościach. Wykonawca zrealizuje usługę zgodnie z harmonogramem
i w porozumieniu z właścicielami nieruchomości i Zamawiającym.

Wykonawca realizując usługę zgodnie z harmonogramem, musi wziąć pod uwagę aktualne warunki pogodowe. W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających zdjęcie pokrycia, w szczególności zagrażających zalaniem budynku, Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio zmodyfikować harmonogram, w porozumieniu
z zamawiającym i właścicielami nieruchomości, których zmiana terminu realizacji usługi będzie dotyczyć (forma pisemna uzgodnień).

Do obowiązku Wykonawcy należeć będzie sporządzenie dokumentacji fotograficznej (na płycie CD lub DVD) z każdego miejsca, z którego usuwane będą odpady zawierające azbest (łącznie 4 fotografie na każdej posesji – na dachu, przed pakowaniem, po pakowaniu
i w trakcie załadunku).

Wyłoniony w drodze zapytania ofertowego Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie uzgodni z każdym z właścicieli posesji termin demontażu, odbioru wyrobów zawierających azbest. Termin demontażu i odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do końca terminu realizacji całości zamówienia.

Wykonawca zapewni organizację i zabezpieczenie placu robót.

Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy uporządkowanie nieruchomości po zakończeniu robót i przedstawienie dokumentu stwierdzającego rzetelność wykonania prac i oczyszczenia terenu z azbestu.

Wykonawca zamówienia staje się posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku prowadzenia prac. Ponadto Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem związanym
z realizacją niniejszego zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia w zakresie ilościowym, w przypadku, gdy z powodów ekonomicznych, bieżących potrzeb, warunków dofinansowania programu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, nie będzie to leżało w interesie zamawiającego. W związku z ograniczeniem przez Zamawiającego przedmiotu umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia
w stosunku do Zamawiającego.

Wszelkie uwagi do zamówienia, które były do przewidzenia na etapie przygotowania oferty,
a nie zostały zgłoszone Zamawiającemu (wynikające z przepisów Prawa Budowlanego, Polskich Norm lub norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, sztuki budowlanej), nie będą wchodziły w zakres robót dodatkowych i będą musiały być wykonane przez oferenta.

Odbiór prac związanych z demontażem, transportem i utylizacją azbestu nastąpi na podstawie protokołu odbioru, podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę. Do protokołu odbioru Wykonawca zobowiązuje się załączyć listę z podpisami właścicieli/współwłaścicieli nieruchomości, na których została zrealizowana inwestycja.

Przewiduje się odbiory częściowe, które mogą odbywać się na podstawie zgłoszeń Wykonawcy nie częściej niż raz w miesiącu oraz odbiór końcowy po zakończeniu wykonywania umowy

Dzień podpisania protokołu odbioru stanowi datę wykonania przedmiotu umowy lub jej części.

Na podstawie protokołu odbioru zostanie wystawiona faktura VAT będąca podstawą do wypłacenia wynagrodzenia dla Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie odbioru częściowego lub końcowego, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Zamawiający odmówi odbioru częściowego lub końcowego z winy Wykonawcy, jeżeli przedmiot odbioru nie jest gotowy do odbioru z powodu nie zakończenia realizacji usługi.

UWAGA – Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia podpisanej umowy
w przypadku nie otrzymania dofinansowania z WFOŚiGW.

 1. Termin wykonania zamówienia

Termin rozpoczęcia świadczenia usług uzależniony jest od otrzymania dofinansowania z WFOŚiGW – przewidywany termin 03.06.2019r.

Zakończenie świadczenia usług – maksymalnie 60 dni od dnia podpisania umowy

 1. Informacja o podwykonawcach
 2. Wykonawca nie może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
 3. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich [ PLN ].
 4. Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

9.1.        W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności             

9.1.1. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach o odpadach lub inny obowiązujący na rok 2017 dokument, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

9.1.2. Umowę na odbiór odpadów zawierających azbest bądź inny równoważny dokument potwierdzający, że Wykonawca na czas trwania umowy na wykonanie niniejszego zadania będzie posiadał stosowną umowę
z podmiotem uprawnionym do prowadzenia działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadów lub posiadającym zezwolenie na prowadzenie takiej działalności.

9.1.3.  Oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

9.1.4. Inne uprawnienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonych dokumentów, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

9.2.        W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

9.2.1.     Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych, głównych usług w okresie ostatnich trzech lat minimum 2 usług przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom, stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto na jedną usługę.

9.2.2 Oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

W wykazie tym należy podać wartości, podmioty, daty wykonania i podmioty, na rzecz których usługi zostały wykonane. Podać wartości, przedmiot, daty wykonania ( Zał. Nr.3).Do wykazu należy dołączyć dowody, potwierdzające, że wskazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonych dokumentów, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 

9.3. W celu potwierdzenia opisanego warunku znajdowania się wykonawcy w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

10.3.1 Oświadczenie, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ww. warunek. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonych dokumentów, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia.

 

 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy

1)      oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, którego wzór zawarto w treści formularza oferty;

2)      aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

10.5.1.Wszystkie dokumenty są składane w oryginale, bądź w poświadczonych za zgodność z oryginałem kopiach, podpisanych przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, przy czym w oryginale należy złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

10.5.2 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o  udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Każdy oddzielnie z Wykonawców występujących wspólnie nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24.ust.1 i 2 Pzp.

10.5.3 Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa w ofercie dokumenty potwierdzające spełnienie warunku nie podlegania wykluczeniu z postępowania.

 

 1. Termin związania ofertą
 2. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert.
 3. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może jednokrotnie zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
 4. Wykonawca samodzielnie może przedłużyć termin związania ofertą.
 5. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami
 6. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie
 • pisemnej,
 • faksem (nr 56 6780913)
 • drogą elektroniczną (adresy: ug[at]zlawies[dot]pl),

przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

 1. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania
 2. Zamawiający informuje, iż może dokonać unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn.
 3. Opis sposobu przygotowania ofert
 4. Opakowanie i adresowanie oferty.

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

Urząd Gminy Zławieś Wielka

OFERTA NA  na  demontaż, transport i  unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest Z TERENU GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

26.04.2019r. godz. 10.15

 

 

Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

 • osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców
  w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,
 • w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.

 

 1. Forma dokumentów i oświadczeń.
 • Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika, przy czym w oryginale należy złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
 • W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę.
 1. Informacje pozostałe:
 • Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
 • Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,
 • Oferta musi być sporządzona:
 1. w języku polskim,
 2. w formie pisemnej,
 3. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

 1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Gmina Zławieś Wielka Handlowa 7, pokój nr 23, w terminie do dnia 26.04.2019 roku, godz. 10.00
 2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka, sekretariat dnia 26.04.2019 roku, godz. 10.15
 4. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także informacje dotyczące cen.

 1. Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
 2. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

 

 1. Opis sposobu obliczenia ceny.

14.1.      Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN.

14.2.      Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania  niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

14.3.      Ceną oferty jest cena brutto wymieniona w formularzu oferty.

 

 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Zamawiający wybierze ofertę kierując się kryterium wyboru:

CENA- 100 %

Punkty uzyskane przez ofertę za poszczególne kryteria wyboru zostaną zsumowane. Wybrana zostanie oferta, która otrzymała największą liczbę punktów. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę z najniższa ceną. Przyznanie ilości punktów poszczególnym wykonawcom będzie odbywać się wg następujących zasad: Punkty zostaną przyznane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. CENA – 100 %

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty w formularzu oferty.

Liczba punktów, jaka można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona zgodnie ze wzorem:

 

oferta z najniższą ceną

liczba punktów oferty badanej =    …………………………    x 100 pkt x 100%

cena oferty badanej

 

W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który maiłby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

 

 1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
  • Wybrany wykonawca przed zawarciem umowy będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
  • Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy
   w wysokości 10 % kwoty brutto.
  • Zabezpieczenie może być wnoszone zgodnie z zasadami określonymi w art. 148-150 ustawy
  • Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
 2. Zamawiający żąda podpisania umowy z wybranym wykonawca wg wzoru określonego w załączniku do niniejszej S.I.W.Z.

Zławieś Wielka, dnia 19.04.2019r.

ZATWIERDZIŁ

Z-ca WÓJTA GMINY – Krzysztof Rak

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian