Gmina Zławieś Wielka: Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie Gminy Zławieś Wielka

Ogłoszenie nr 500255971-N-2018 z dnia 24-10-2018 r.
Gmina Zławieś Wielka: Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie Gminy Zławieś Wielka

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500191948-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Zławieś Wielka, Krajowy numer identyfikacyjny 87111876700000, ul. ul. Handlowa 7, 87-134 Zławieś Wielka, woj. brak, państwo Polska, tel. 056 6780913, 6780982, e-mail ug[at]zlawies[dot]pl, faks 678-09-66.
Adres strony internetowej (url): www.zlawies.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie Gminy Zławieś Wielka
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Zp34.271.44.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Projektowany wodociąg w m. Pędzewo (dz. nr 414, 280/19) o średnicy 110mm i długości L=294,00m Projektowane przyłącza wod-kan w m. Stary Toruń (dz. nr 277/89) o średnicy dn. 200mm i długości L=16,0m (przyłącza kanalizacji sanitarnej) dn. 160mm i długości L=24,0m (przyłącza kanalizacji sanitarnej) dn. 32mm i długości L=24,0m (przyłącza wodociągowe) Projektowany wodociąg w m. Pędzewo (dz. nr 3249/2, 42/2, 43/9, 43/10) o średnicy 110mm i długości Lca=107,0m oraz projektowana kanalizacja sanitarna m. Pędzewo (dz. nr 3249/2, 42/2, 43/9, 43/10) o średnicy 200mm i długości Lca=100,0m Projektowany wodociąg w m. Czarne Błoto (dz. nr 555/13, 555/3, 404) o średnicy 110mm i długości Lca=240,0m
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9

Dodatkowe kody CPV: 45230000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/10/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 226960
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Zakład Usług Komunalnych Zławieś Wielka
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Rzęczkowo 48a
Kod pocztowy: 87-134
Miejscowość: Rzęczkowo
Kraj/woj.: kujawsko – pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 253361
Oferta z najniższą ceną/kosztem 253361
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 253361
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1, pkt 12 ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a, c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;

Informacje

Rejestr zmian