OBWIESZCZENIE O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO BD.6733.5.2021

Zławieś Wielka, dnia 26 marca 2021 r.

BD.6733.5.2021

OBWIESZCZENIE

O ZAKOŃCZENIU PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE

WYDANIA DECYZJI

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE wraz z przyłączem gazu średniego ciśnienia dn 32 PE, na działkach o nr ewid. 36/14, 36/13, 36/12 i 84, położonych w obrębie Rozgarty, gmina Zławieś Wielka, na wniosek PSG Sp. z o. o., Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, złożonego przez pełnomocnika Panią Jadwigę Radzimierską, PHU „TESAN” Pracownia Projektowa,

zgodnie z art. 10 § 1 i 73 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 256) stronom postępowania administracyjnego służy prawo zapoznania się z aktami sprawy w terminie 14 dni od daty wywieszenia obwieszczenia, uzyskania wyjaśnień w sprawie oraz składania wniosków i zastrzeżeń w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Zławieś Wielka.

Po tym terminie, sprawa zostanie rozstrzygnięta w oparciu o posiadany materiał dowodowy.

Informacje

Rejestr zmian